Strona główna

Sekretariat ewangelizacji

MISJA SEKRETARIATU EWANGELIZACJI:

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest czynienie wszystkich ludzi uczniami Jezusa, przekazywanie im wiecznej ewangelii w kontekście trójanielskiego poselstwa z Ap 14,6-12, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i przyłączenia się do Kościoła Ostatków, a także szkolenie ich do służby dla Niego jako Pana i przygotowanie ich na Jego rychłe powtórne przyjście.

 Realizujemy tę misję pod kierownictwem i w mocy Ducha Świętego przez:

 • Zaangażowanie w projekty społeczne.
 • Zwiększanie liczby gości uczęszczających regularnie do zboru poprzez atrakcyjne programy wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym.
 • Wspieranie wydarzeń ewangelizacyjnych i dbałość o realizowanie programów ewangelizacyjnych w każdym zborze.
 • Tworzenie nowych grup zbierających się regularnie na nabożeństwa.
 • Zachęcanie wyznawców, aby pozyskali co najmniej jedną osobę dla Chrystusa.
 • Zwiększenie odsetka wyznawców (przez skuteczną ewangelizację) w społecznościach miejskich.
 • Wspieranie działalności misyjnej w oknie 10/40.
 • Zwiększenie liczby słuchaczy, widzów i czytelników, do których docierają adwentystyczne media elektroniczne.
 • Wspieranie szerokiej, globalnej strategii masowej dystrybucji literatury adwentystycznej.
 • Organizowanie programów służby dzieci i młodzieży w uczniostwie.
 • Organizowanie szkoleń dla laikatu obejmujących między innymi dzielenie się skutecznymi wzorcami służby w dziedzinie ewangelizacji przez przyjaźń, ewangelizacji w miejscu pracy, ewangelizacji wolontariuszy i ewangelizacji społecznej.
 • Promowanie i wdrażanie skutecznych wzorców i przykładów osobistej ewangelizacji przez kościelne periodyki i strony internetowe.
 • Organizowanie szkoleń dla promotorów zdrowia w celu afirmowania biblijnych zasad zdrowego stylu życia celem posługiwania się przesłaniem zdrowia jako narzędziem otwierającym nowe obszary i pozyskującym nowe grupy ludzi.
 • Rozwijanie planu szkolenia ewangelizacyjnego dla wolontariuszy obejmującego różne metody ewangelizacji, odpowiednie do lokalnych uwarunkowań kulturowych. Motywowanie i mobilizacja wyznawców celem angażowania ich w misję Kościoła koncentrując się na adoptowaniu i stosowaniu odpowiednich metod ewangelizacji, w sposób stosowny do zmieniających się czasów, np. znajdowaniu atrakcyjnych i skutecznych metod udzielania lekcji biblijnych.
 • Koordynowanie programu „Projektów misyjnych” z akcentem na aktywne uczestnictwo wyznawców w działaniach związanych z projektami, z wykorzystaniem darów duchowych dla wspierania misji Kościoła (projekty docelowe, innowacyjne i publiczne).
 • Organizowanie szkoleń dla pionierów ewangelizacji i Misji Globalnej celem podnoszenia kompetencji przywódców, pastorów i wyznawców w różnych metodach ewangelizacji oraz dzielenia się najlepszymi praktykami ewangelizacyjnymi.

CELE:

Celem sekretariatu Ewangelizacji, będącego odzwierciedleniem celów misyjnych ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest:

 • Wskazanie na cele misji i sposób ich realizacji.
 • Analizę środowiska, w którym żyjemy, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa i osiągania pożądanych wyników.
 • Dostosowanie środków, zasobów i możliwości do rzeczywistych potrzeb.
 • Skupienie energii i środków na misji Kościoła w celu osiągania oczekiwanych wyników.
 • Szkolenie, wyposażanie i wzmacnianie ludzi i organizacji.
 • Podkreślanie jedności i tworzenie pozytywnych zmian oraz rozwijanie służby zespołowej (rozwijanie partnerstwa).
 • Rozwijanie i dostosowywanie dogodnym wzorców służb w celu wspierania zborów i diecezji w realizacji ich zamierzeń.
 • Przeprowadzenie szkoleń i rad w miarę potrzeb i zapotrzebowania zgłaszanego przez zbory i diecezje.
 • Wspieranie Kościoła w rozwijaniu partnerstwa dla wzmacniania rozmaitych służb.
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności wydarzeń i działań prowadzonych i sponsorowanych przez Wydział Transeuropejski.

MISJA GLOBALNA:

Sekretariat Ewangelizacji realizuje również cele z zakresu Misji Globalnej.

DYREKTOR SEKRETARIATU EWANGELIZACJI

Dyrektorem Sekretariatu Ewangelizacji jest pastor Mirosław Karauda.

PLAN STRATEGICZNY NA LATA 2012-2015

Plan Strategiczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2015

(Na podstawie planu Wydziału Transeuropejskiego TED)

ŚWIADCZĄC O BOGU

Podstawa

Dobro ludzkości zależy od poznania Boga. Dobro stworzenia jest ściśle związane z poznaniem przez ludzkość Boga objawionego w Biblii. Szerzenie poznania woli Boga jest główną motywacją naszej misji świadczenia o Bogu. Naszą misją daną nam przez Boga jest świadczenie o Bogu i zapraszanie ludzi do oddawania Mu czci.

Wizja

Dostarczenie adwentystom w Polsce nowego wyzwania w kwestii świadczenia o Bogu i Jezusie Chrystusie oraz Jego nauce wobec trzydziestu ośmiu milionów ludzi - w każdej społeczności, w każdej części społeczeństwa, jak również w sferze idei.

Misja

Pomóc diecezjom i jednostkom kościelnym na terenie polskiego kościoła osiągnąć istotny i długoterminowy rozwój przez dostarczenie wysokiej jakości służby i świadectwa.

Funkcje

1. Artykułowanie i demonstrowanie biblijnego przesłania w sposób komunikatywny dla polskiego pluralistycznego społeczeństwa.

2. Wspieranie duchowego kształtowania, uczniostwa i duszpasterstwa wierzących.

3. Rozwijanie, promowanie i angażowanie się w inicjatywy misyjne.

4. Szkolenie i praktyki dla przywódców, pastorów i wyznawców oraz wspieranie duchowego rozwoju.

5. Rozwijanie i wspieranie przywództwa administracyjnego.

6. Angażowanie się i obecność w publicznych sferach polskiego społeczeństwa.

Potwierdzenia

1. Biblia, Słowo Boże, jest trwałym Bożym przesłaniem do nas i wszystkich mieszkańców Polski, więc jesteśmy zdecydowani wyjaśniać, bronić, artykułować i demonstrować jej przesłanie, zgodnie z tym, jak Duch Święty oświeca nasze umysły, by dzielić się Bożą prawdą w nowy sposób z ludźmi w każdej kulturze.

2. Każde adwentystyczne zgromadzenie – zbór na terenie Polskiego Kościoła, jest lokalnym wyrażeniem Ciała Chrystusowego, w ramach którego zbór jest jednocześnie społecznością nabożeństwa i świadectwa, zgromadzona i rozproszoną, wezwaną i posłaną, by świadczyć o Bogu wobec ponad trzydziestu ośmiu milionów ludzi mieszkających w Polsce, służąc jako prorocza społeczność w czasie końca, aż do powtórnego przyjścia Jezusa.

3. Bóg w Chrystusie, jako Zwierzchnik Kościoła, umiłował, wybrał, powołał, zbawił uświęcił i zjednoczył nas, a w swej niepojętej miłości wzywa nas do jedności, równości, uczciwości i wzajemnej solidarności, w ramach których każdy jest traktowany z szacunkiem i godnością.

Cele

SIĘGAĆ W GÓRĘ - trwać w łączności z Bogiem, czcić Go i doświadczać Go przez studiowanie Biblii, modlitwę, szafarstwo i czytanie Ducha Proroctwa prowadzące do ożywienia duchowego i wierności.

SIĘGAĆ NA ZEWNĄTRZ - do innych, jako przyjazny Kościół, który stawia na pierwszym miejscu misję Chrystusa, zapraszając wszystkich ludzi do wspólnoty i wnosząc swój codzienny wkład w życie społeczeństwa.

SIĘGAĆ PONAD - ponad barierami grożącymi podziałom Bożej rodziny, by uczyć, wspierać duszpastersko i angażować każdego wyznawcę w życie i misję Kościoła.

Zobowiązania

1. Przeciwdziałać biblijnemu „analfabetyzmowi” przez poszukiwanie nowych sposobów artykułowania i bronienia przesłania Biblii w ramach narastającej kultury podziału między sferą religijną a sferą świecką.

2. Rozwijać nowe sposoby wyrażania przesłania Biblii nakierowane na dzieci i nastolatków wystawionych na wpływ modernizmu w polskim społeczeństwie.

3. Wspierać studentów szkół wyższych w celu posługiwania się apologetyką jako integralną częścią zrozumienia Biblii, by pomagać osobom poszukującym prawdy
i sceptykom w znalezieniu wiary w Boga.

4. Przedstawiać przesłanie Biblii pluralistycznemu polskiego społeczeństwu, w którym odradzają się dawne wierzenia i pojawiają się nowe.

5. Kontynuować studiowanie polskiego społeczeństwa, w których żyjemy, aby zrozumieć jego strukturę, wartości i potrzeby edukacyjne w celu rozwijania odpowiednich strategii misyjnych; dotyczy to nominalistów, tradycjonalistów, postmodernistów, agnostyków, ateistów itd.

6. Wyposażać wyznawców w niezbędne narzędzia do przekazywania biblijnej prawdy na podstawie proroctw w codziennych publicznych rozmowach celem angażowania się we wszystkie aspekty kultury, w jakiej żyjemy.

7. Badać i wspierać odpowiednie i innowacyjne wzorce służby, sprzyjające istnieniu zdrowych zborów cechujących się organicznym rozwojem, kierujących się na zewnątrz, organizujących się bardziej do misji niż przetrwania, angażujących się w wydawanie świadectwa zamiast zamknięte zajęcia zborowe oraz uczestniczących w ewangelizacji w sposób ciągły.

8. Wspierać rozwijający się ruch zakładania nowych zborów, by tworzyć więcej zgromadzeń w ciągłej reakcji łańcuchowej, w której każdy zbór uczestniczy w ewangelizacji.

9. Inicjować i wspierać działalność społeczną, demonstrującą widzialnie miłość Bożą - w słowie i czynie - przez troszczenie się o ludzi cierpiących wskutek niedostatku sprawiedliwości, godności, pożywienia i dachu nad głową.

10. Uznawać, że dzieci i młodzież wzbogacają nabożeństwa kościelne i ewangelizację swoim entuzjazmem i wiarą oraz zaangażować się w szkolenie ich w uczniostwie i ewangelizacji, aby mogli pozyskiwać swoich rówieśników dla Chrystusa.

11. Wspierać świadectwo wyznawców w głoszeniu dobrej nowiny zgodnie z zasadą „służby wszystkich wierzących”, a nie jedynie „kapłaństwa wszystkich wierzących”, nie tylko przez działania w zborze, ale także przez przyjaźń, w domu i w miejscu pracy.

12. Zrozumieć i rozwijać strategiczne znaczenie służby w miejscu pracy oraz mobilizować i szkolić wyznawców do życia, myślenia, mówienia i działania z misyjną efektywnością w ich sferze wpływu.

13. Odnowić krytyczne i kreatywne zaangażowanie w medialną i mobilną technologię, wykorzystując bezprecedensowe możliwości docierania wprost do domów
i miejsc pracy z potężnym wpływem w celu siania ziarna dobrej nowiny.

14. Dawać przykład i angażować się w dziedzinie zarządzania, biznesu i edukacji w kształtowaniu wartości społecznych i wywieraniu wpływu na publiczną debatę mogącą oddziaływać na istnienie i funkcjonowanie adwentystycznych społeczności i chrześcijańskiej społeczności jako takiej.

15. Zwracać baczną, strategiczną uwagę (przykładem i zastosowaniem) na istotny postęp urbanizacji, w wyniku której większość Polaków żyje w miastach oraz rozwijać elastyczne metody ewangelizacji odpowiadające realiom miast i wielkich miast.

16. Prowadzenie we wszystkich naszych instytucjach i programach edukacji teologicznej - formalnej i nieformalnej - „audytu misyjnego” programu nauczania, struktur i etosu celem upewnienia się, że są one świadomie misyjne i służą potrzebom i możliwościom, wobec których stoi Kościół Adwentystyczny w społeczeństwie.

17. Rozwijać i umacniać partnerstwo ze służbami wspierającymi w celu zapewnienia współdziałania w ewangelizacji.

18. Utrzymywać pozytywne relacje z innymi wyznaniami i religiami, traktując te relacje jako element realizacji  adwentystycznego poselstwa głoszenia ewangelii wszystkim ludziom, z jednoczesną świadomością zarówno wyjątkowości naszej misji, jak i potrzeby okazywania innym szacunku.

19. Powiększać teologiczne i przywódcze kompetencje wierzących przez rozwijanie efektywnych terenowych programów szkolenia dla pastorów, starszych zboru i wyznawców w przywództwie, zasadach wiary, uczniostwie, duszpasterstwie i służbie (z uwzględnieniem sekcji dla nowych wyznawców), z unikaniem polegania na stereotypowej metodologii, ale przy użyciu twórczych inicjatyw, opartych na biblijnych zasadach.

20. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z biblijnym imperatywem, iż dary Ducha Świętego są udzielone całemu ludowi Bożemu, a zatem należy dążyć do jak najszerszego współdziałania w wydawaniu świadectwa wiary dla wspólnego dobra, w oparciu o przemyślane plany i zadania aktywujące mężczyzn i kobiety w kaznodziejstwie i przywództwie.

Powiedz światu - Sięgaj w górę, Sięgaj na zewnątrz, Sięgaj ponad.

Materiały:
PlikOpisIDRozmiarPobieranieCreated
Pobierz plik (Ewangelizacja_-_Czym_jest_Ewangelizacja.pdf)Czym jest ewangelizacjaPDF 20084 kB9932012-05-02 14:03
Pobierz plik (Ewangelizacja_-_apel_o_decyzje.pdf)Apel o decyzjePDF 1909 kB10462012-05-02 14:06
Pobierz plik (Ewangelizacja_-_w_postmodernistycznej_kulturze.pdf)Ewangelizacja w postmodernistycznej kulturzePDF 2915 kB11072012-05-02 14:08
Pobierz plik (Ewangelizacja_Istota_i_waga_przyjazni.pdf)Istota i waga przyjaźniPDF 2235 kB10442012-05-02 14:09
Pobierz plik (Ewangelizacja_-_pozyskujac_decyzje_dla_Chrystusa.pdf)Pozyskując decyzje dla ChrystusaPDF 10361 kB9802012-05-02 14:11
Pobierz plik (Ewangelizacja_-_wierzacy_w_sluzbie_Chrystusa.pdf)Wierzący w służbie ChrystusaPDF 16015 kB9272012-05-02 14:11
Pobierz plik (Plan_Strategiczny_Kościoła_Adwentystów_Dnia_Siódmego_w_RP_(2012-2015).pdf)Plan Strategiczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RPPDF 122 kB10192012-11-08 00:16

 

***

Serwisem Adwent.pl kieruje Adwentystyczna Agencja Informacyjna (AAI) która jest wewnętrzną działającą w strukturze Sekretariatu Mediów Adwentystycznych, powołaną do istnienia uchwałą Rady Kościoła z dnia 26 marca 2001 r. nr 22[178]2001.

AAI kieruje pastor Marek Rakowski, dyrektor Sekretariatu Mediów Adwentystycznych. Kontakt: e-mail (marek.rakowski@adwent.pl), tel. +4822 3131 431, 3131 432, fax: +4822 3131 500. Redaguje zespół: Marek Rakowski, Daniel Kluska, Daniel Maikowski.

Copyright ©. AAI zezwala na przedrukowywanie w całości lub części informacji i zdjęć przez nią publikowanych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia ich źródła, np.: „źródło: Adwentystyczna Agencja Informacyjna” i nazwiska autora zdjęć. AAI zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadsyłanych bądź wykorzystanych materiałów.

cerebral palsy attorney . http://certofdisposition.wix.com/certificate . http://www.rapidstreetview.com . Arlene Morelli